Ислам дини » Нике жана үй-бүлө » Үйлөнүүнүн пайда жана зыяндары
Үйлөнүүнүн пайда жана зыяндары


Суроо: Үйлөнүү пайдалуубу же зыяндуубу? Үйлөнөрдө кандай нерселерге маани берүү керек?

ЖООП

Үйлөнүүнүнпайдалуу же зыяндуу болушу адамга байланыштуу. Кээ бирөөлөр үчүн үйлөнүү дүйнө жана акырет бакытына себеп болот, кээ бирөөлөр үчүн бакытсыздыкка себеп болот. Бирөө менен үйлөнүүгө ниеттенген адам бир нече жолу истихара намазын окуп, Аллаху таалага жалбарып, напсинин жана жаман адамдардын ортого кирип кетүүсүнөн сактоосун тилөөсү кажет.

Үйлөнүнүн пайдаларынын бир нечеси мына булар:

1- Үйлөнгөн адам балалуу болушу мүмкүн. Эгер баласы салих (такваалуу) болсо эне-атасына дуба кылат. Ошол аркылуу көптөгөн жакшылыктарга жетет. Хадиси шарифте мындай деп айтылган:«Өлгөндөн кийин сообу токтобой турган жакшы амалдардын бири – салих бала тарбиялоо. Эне-атасы өлгөндөн кийин баланын кылган дубалары эне-атасына жеткизилет.»(Муслим)

Бала эне-атасынан мурда кичине кезинде кайтыш болсо, ал эми эне-ата бул кайгыга сабыр кыла турган болсо акыретте баласы шапаатчы болот.

Хадиси шарифте мындай деп айтылган:«Балага Бейишке кир деп айтылган кезде өпкөлүү түрдө «эне-атамсыз кирбеймин» деп айтат. Кийин эне-атасы менен бирге Бейишке кирет».(Несаи)

«Балдар Бейиштин эшигинин алдында жыйналып бардыгы бир добуштан ыйлап эне-атасын сурашат. Булардын жан добушу эне-аталары жандарына келгенге чейин жана ар бири эне-аталарынын колдорунан кармап Бейишке киргенге чейин уланат».

2- Үйлөнбөгөн адам көзүн харам нерселерден сактай албашы мүмкүн.

Үйлөнүү адамды шайтандын азгырыгынан алыстоосуна жана динин коргоосуна көмөк берүүсү мүмкүн. Хадиси шарифте мындай деп айтылды:«Үйлөнгөн адам дининин жартысын сактайт. Калган жартысын сактоо үчүн Аллаху таалага каршы чыгуудан сактансын!»(Таберани)

(жүрөккө), зикир кылган тилге жана акырет жолунда силерге көмөкчү боло турган салиха(жакшы)аялга ээ болууга аракет кылгыла!»деген хадиси шарифтеги салиха аялдын зикир жана шүгүр менен бирге айтылуусу анын чоң нимат (Аллаху таала берген жакшылык) экендигин көрсөтүүдө. Салиха аял динин коргоодо көмөкчү болуп саналат. (Тирмизи)

Хазрети Умар мындай деген: «Ыймандан кийин жакшы аялдан да артык нимат (жакшылык) жок».

«Бир жаш жигит үйлөнгөн кезде шайтан ага: «Кап, дини менден коргоду! – дейт.»

Дагы башка хадиси шарифте болсо үйлөнгөн адамдын эки рекет намазы бойдоктун 80 рекет намазынан да артык соопко жеткизе тургандыгы билдирилген. (Рамуз)

3- Аялдарынын жаман мүнөздөрүнө жана алардын муктаждыктарын камсыз кылууда сабыр кылуу чоң ибадаттардан болуп эсептелет. Хадиси шарифте:

«Күнөөлөрдүн ичинде ушундай бир күнөө бар, үй-бүлө кыйынчылыктарынан башка эч нерсе ага каффарат боло албайт.»(Таберани)

Жаман аялдардын ортосуна түшүп, напсине алданып күнөөгө батуудан корккон жигиттин салиха, таза мусулман кыз таап үйлөнүүсү фарз. Мындай кыйын абалга тап болбогон жаштардын билим алууга, жакшы мүнөздүү болууга тырышып, аялдарга катыштуу жеке илимдерди үрөнгөндөн кийин үйлөнүүсү керек. Бала-чакасына нафакасын (тамагы, кийими, жашай турган жери) адал жолдон камсыздай албай турган адамдын үйлөнүүсү дурус эмес.

Мусулман жигиттин эң алгач өз динин жакшылап үйрөнүүсү керек. Ошондон кийин гана сүннөттү орундоо ниети менен үйлөнө алат. Адептүү, уяттуу, жакшы мүнөздүү, динин, ыйманын, Исламдын шарттарын билген, Исламга моюн сунган, көчөдө диндин буйругуна ылайык кийинген кыз менен үйлөнүү керек! Ар-намыстуу жана динине бекем кыз издөө керек! Милдеттүү түрдө бай болсун, сулуу болсун дебеш керек! Байлыгы менен сулуулугу үчүн ар-намысты жана диндарлыкты колдон чыгарып албоо керек! Хадси шарифте мындай деп айтылган:

«Аялды байлыгы үчүн же болбосо сулуулугу үчүн, же болбосо диндарлыгы үчүн алат. Силер диндар болгонун алгыла! Байлыгы үчүн үйлөнгөн адам байлыгына жете албайт. Бир гана сулуулугуүчүн үйлөнгөн адам да сулуулугунан куру калат»

Диндар жана да сулуу боло турган болсо анда нур үстүн нур болот. Дагы бир хадиси шарифте мындай деп айтылган:

«Сулуулугу менен байлыгы үчүн үйлөнгөн адам экөөнөн тең куру калат. Диндарлыгы үчүн үйлөнгөн адамга байлык менен сулуулук да берилет.»

Никеден мурда кызды көрүү сүннөт болуп эсептелет. «Көрбөй туруп үйлөнүүнүн арты кайгы менен өкүнүч» деген хадиси шариф никеден мурда кызды көрүүнүн маанилүүлүгүн билдирип турат.

Ошону менен катар үйлөнүүнүн оорчулуктары да көп. Үй-бүлөнүн, бала-чаканын жоопкерчиликтери бар. Ар бир эркек ушул жоопкерчиликтен кутула албайт. Хадиси шарифтерде мындай деп айтылган:«Экинчи кылымдан кийинки адамдардын эң кайырлуусу – кайгы-касырети аз жана бала-чакасы болбогону.»(Абу Йала)

«Ошондой бир күн келет, адамдар аялынын, эне-атасынын жана бала-чакасынын колунан оопат болот. Алар аны кедейлик менен айыптап, күчү жетпей турган нерселерди кылуусун талап кылат. Ошондон улам эркек кооптуу иштерге бел бууп, динден чыгып, оопат болот.»

«Пенденин тоодой жакшылыгы, сообу болсо да кыяматта үй-бүлөлүк милдеттеринен, алардын жоопкерчиликтеринен, мал-мүлкүн кантип таап, каерге жумшаганынан суракка тартылат. Ушинтип бардык жакшылыгы карыздарына төлөнүп, өзүндө эч нерсе калбайт. Ошондо бир периште: «Бул бала-чакасы дүнүйөдө бардык соопторун жеп бүтүргөн, бүгүн болсо туткунда калган адам!» - дейт.»

Үйлөнүүнүн оорчулуктарынын бир канчасы:

1-Адал нафака табууда кыйынчылык көргөн адам харам жолго түшүп өзүн оопатка түртөт. Бойдок болсо өз күнүн көрүү алда канча жеңил болот. Кыяматта адамдын эң биринчи душманы – үй-бүлөсү болот. Алар мындай дейт: «Йа, Раббим, андан биздин акыбызды ал! Биз билген эмеспиз. Ал бизге харам нерсе жегизди.» Ошентип, бала-чакасынын акысы алынат. Бир гана мал-мүлктөн эмес билим жагынан да үй-бүлөнү сабатсыз калтырбоо керек! Хадис-и шарифте мындай деп айтылган: «Адам өз үй-бүлөсүн сабатсыз калтыруудан да чоң күнөө менен Аллаху тааланын алдына чыга албайт.»(Дайлами)

2- Аялы менен тил табыша албоо, жаман мүнөздөрүнө сабыр кыла албоо да жаман. Чабан өз малынан, падыша кол астындагылардан жоопкер болгону сыяктуу эркек да өз кол астындагы үй-бүлөсүнөн жоопкер болот. Хадиси шарифте мындай деп айтылган:«Кишиге кол астындагы(жоопкерчилигиндеги)адамды карабоосу күнөө катары жеткиликтүү.»(Несаи)

Аллаху таала өзүбүздү жана үй-бүлөбүздү Тозоктон коргообузду буюрду. Бирок, адам жада калса өзүн коргоодон алсыз болуп туруп кол астындагыларды кандайча коргомокчу? Чатак мүнөздүү, тез ачууланган адамдар аялынын жаман мүнөздөрүнө сабыр кыла албай тургандыгы үчүн алардын үйлөнбөгөнү жакшы болот.

3-Бала-чака көңүлдү (жүрөктү) караңгылыкка тумчуктурушу мүмкүн. Өзүнө ибадат кылууга тоскоол болушу мүмкүн. Абу Сулейман Дарани хазрети мындай дейт:«Бойдоктукка чыдоо үй-бүлөнүн кыйынчылыгына чыдоодон да кайырлуу.»

Жакшы мүнөздүү, нафакасын адал жолдон таба ала турган, аялын таарынтпай турган, үйлөнүүсү ибадатына эч кедерги болбой турган адамдын үйлөнүүсүнүн эч кооптуулугу жок. Ал эми нафакасын адал жолдон таба албай турган, эч ким менен ымала боло албаган, жаман мүнөздүү жана үйлөнүүсү жакшы иштерди кылуусуна кедерги боло турган адамдын үйлөнүүсү кооптуу болуп эсептелет.


Артка
 
    
Диний маалымат изде:
Имсак  
Күн  
Бешим  
Асыр  
Шам  
Куптан  


Имсак убактысы: Бул төрт мазхабда тең (шарий түндүн) акыры болуп эсептелет. Б.а. (Фажр-и садык) деп аталган асмандагы агаруунун чыгыштагы уфк-и захирий (көрүнгөн горизонт) сызыгынын бир чекитте көрүлүүсү. Орозо ушул убакытта башталат. Фажри садык убактысынын бийиктиги төрт мазхабда да 19 градус.
free counters
Сайтыбыздагы маалыматтар бардык адамдардын пайдалануулары үчүн даярдалган.
Түп нускасын өзгөртпөө шарты менен уруксат албастан эле маалыматтардан пайдаланууга болот.
Баштапкы бет катары   |    Сактап кой   |    Биз менен байланыш   |    RSS   |   Paylaş Бөлүш