Маалымат изде:
Ислам дининин булактары (Адиллаи шарийа)
Фикх илими негизги төрт бөлүмгө бөлүнөт
Мазхаб, мужтахид, фикх
Мужтахид
Бидат деген эмне?
 Ыйман маалыматтары
 Пайгамбарыбыз
 Динибиз жана бузук ишенимдер
 Курани карим
 Жалгыз Куран дегендер
 Меал жана тафсир окуу
 Ойдон чыгарылган хадис болобу
 Мазхаб, мазхабсыздык
 Сүннөт-бидат
 Асхабы кирам
 Олуяны таануу
 Гусул-хайз-даарат-намаз
 Орозо жана Рамазан
 Зекет, ушур жана садака
 Ажылык
 Курмандык жана адак
 Соода-сатык
 Халал жана харамдар
 Сыйкыр, куру ишенимдер
 Шиилик
 Ваххабилик
 Адеп-ахлак
 Нике жана үй-бүлө
 Жоолук жана сатри аврат
 Пайгамбарлар, аалымдар
 Диний ырлар, илахилер
 Сухбаттар
 Ибреттүү окуялар
 Дубалар жана маанилери
 Ыйык күн жана түндөр
 Башкаруучулук
 Кошумча темалар

Шүгүрдүн түрлөрү

Аллахты таануунун шүгүрү: Бизге билдирген буйруктары менен тыйууларына маани берүү, хубби филлах жана бугди филлахты кармануу, б.а., Аллаху тааланын сүйүктүүлөрүн жакшы көрүп, душмандарын жек көрүү (душмандык кылуу), ошону менен катар көп алхамдулиллах деп айтуу.

Пайгамбарды таануунун шүгүрү: Ахли сүннөт ишениминде болуу, сүйүктүүлөрүн жана аны жакшы көргөндөрдү жакшы көрүү, анын жакшы көрбөгөндөрүн жана аны жакшы көрбөгөндөрдү жакшы көрбөө, сүннөт менен амал кылуу.

Олуяларды таануунун шүгүрү: Анын китептерин окуу, окутуу жана таратуу, шакирттери менен жакшы мамиледе болуу.

Ыймандын шүгүрү: Туура ыйман маалыматтарын Аллаху тааланын башка кулдарына жеткирүү, хубби филлах жана бугди филлахты кармануу. Б.а., жакшы көргөндөрүн Аллах үчүн жакшы көрүү, жакшы көрбөгөндөрүн да Аллах үчүн жакшы көрбөө.

Акылдын шүгүрү: Акылды динибиз буйрук кылган шекилде колдонуу.

Билимдин шүгүрү: Билгени менен амал кылуу жана амри маруф кылуу.

Ден-соолуктун шүгүрү: Орозо кармоо, денени күнөө болгон жерлерге коротпоо, дин буйрук кылган жерлерде колдонуу.

Мал-мүлктүн шүгүрү: Зекет, садага берүү, жакшылык жана кайрымдуулук кылуу.

Үйдүн шүгүрү: Үйдө күнөө болгон иштерди кылбоо жана конок күтүү.

Автоунаанын шүгүрү: Пайдалуу кызматтарда колдонуу.

Кесиптин шүгүрү: Кесипти динге ылайык түрдө колдонуу.

Жубайынын шүгүрү: Акыларына маани берүү жана аны таарынтпоого аракет кылуу.

Перзенттин шүгүрү: Жакшы ат койуу, акыйкасын сойуу жана Ислам тарбиясы менен өстүрүү.

Дарттан кутулуунун шүгүрү: Шүгүр саждасын кылуу же шүгүр намазын окуу.

Күндүн шүгүрү: «Аллахумма ма асбаха би мин ни'метин эв би эхадин мин халкыке, фе минке вахдеке ла шерике леке, фе лекел хамду ве лекеш-шукр» деп окуган адам күндүн шүгүрүн орундайт. Кеч «Ма асбаха» дегендин ордуна «Ма амса» деп окуган адам түндүн шүгүрүн орундаган болот.

Ибадат кылуунун шүгүрү: Таңда жана кечте жүз жолу «Субханаллахи ва би-хамдихи субханаллахил азыйм» деп айтуу.

Бардык ниматтардын шүгүрү: Бардык ниматтардын Аллаху тааланын ырайымдуулугу жана ихсаны менен келгенин ойлоп, Исламдын беш шартын кемтиксиз орундоо. Ал үчүн мына бул үч негизге маани берүү керек:

1-Ахли сүннөт ишенимине ылайык ишенимин түздөө.

2-Ислам динин Ахли сүннөт аалымдарынын илмихал китептеринен үйрөнүп, буларга моюн сунуу.

3-Тасаввуф аалымдарынын (олуялардын) жолунда жүрөктү жана напсини тазалоо.Сүннөттүн түрлөрү

Суроо: «Сүннөтүмдү таштаганга шапаатым харам болду» деген хадиси шарифин ислам аалымдары кандай ачыктап түшүндүрүшкөн?

ЖООП: Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын өзүнөн болгон буйруктары, аткарган ибадаттары «сүннөт» деп аталат.

Сүннөт экиге бөлүнөт:

1-Сүннети худа

2-Сүннети заваид

1-Сүннети худа:

Бул «Сүннети муаккада» деп да айтылат. Бул сүннөт Ислам дининин жүзү, өзгөчөлүгү, башка диндерде жок. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз ар дайым аткарып жүргөн, таштаган убакыттары өтө аз болгон. Таштагандарга эч нерсе деген эмес. Ал эми анда-санда ташталган сүннөттөр «Гайри муаккада» деп аталат. Муаккада сүннөттөрүн себепсиз тез-тез таштоо макрух болуп, кичине күнөө болот. Ал эми намаздын ичиндеги муаккада сүннөттөрүн таштоо тахриман макрух болот. (Реддул Мухтар)

Динибиздеги бардык өкүмдөр Курани каримден алынат. Ал өкүмдөр үчкө бөлүнөт:

А) Маанилери ачык болгон жана аалымдар тарабынан чыгарылган өкүмдөр.

Б) Мужтахиддер тарабынан ижтихад менен чыгарылуучу өкүмдөр. (Даараттын парзы Ханафиде төрт, Ханбалиде он. Ушул сыяктуу өкүмдөр.

В) Үчүнчү бөлүгү жашыруун. Аллаху таала билдирмейинче эч ким түшүнө албайт. Булар жалгыз гана Пайгамбарыбызга билдирилген. Бул өкүмдөр Курани каримден алынса да сүйүктүү Пайгамбарыбыз тарабынан ачыкталып билдирилгендиктен «сүннөт» деп аталат. (Мектубат Раббани, 2-том, 55-мектуб)

Азан айтуу, жамаат менен намаз окуу сыяктуу сүннөттөр «Сүннети худа» деп аталат. (Хадика)

2-Сүннети заваид:

Сүйүктүү Пайгамбарыбыздын ибадат ирээтинде эмес, адат ирээтинде аткарып жүргөн иштери «Сүннети заваид» деп айтылат. Заваид сүннөттөрүн аткарбай калтыруу макрух эмес. Пайгамбарыбыздын кийинүүсү, жакшы иштерди оң жактан баштоосу сыяктуу иштери «Сүннети заваид» деп аталат. (Реддул Мухтар)

Хадиси шарифте мындай деп айтылган:

«Парзга байланыштуу болгон жана байланышы болбогон сүннөт бар. Парздагы сүннөттүн негизи Аллахтын китебинде. Бул сүннөттү (сүннети худаны) алуу хидаят, ал эми таштап коюу адашуучулук. Башка сүннөттү(сүннети заиданы) алуу фазилет(кундуу), ал эми таштап коюу күнөө болбойт». (Табарани)

Пайгамбарыбыздын адат ирээтинде аткарган иштерин аткарбоо бидат болбойт. Аларды аткаруу же аткарбоо элдердин жана улуттардын өз адаттарына байланыштуу болуп, диний өкүмдөрдөн эмес. Ар эми элдердин адаттары ар түрлүү болот. Жада калса, улуттун адаттары убакыттын өтүшү менен өзгөрөт. Ошол үчүн адатка байланыштуу нерселерде да (үзүр, кыйынчылык туулбаса) Пайгамбарыбызга баш ийүү дүнүйөдө жана акыретте адамдын көп нерселерге жетүүсүнө жана ар түрдүү бакытка жол ачат. (Мектубат Раббани, 2-том, 55-мектуб)

Китеп жана сүннөт дегенде бул жердеги «сүннөт» сөзү хадиси шариф деген маанини билдирет. Парз жана сүннөт делген кезде бул жердеги «сүннөт» сүйүктүү Пайгамбарыбыздын аткарган иштерин билдирет. Сүннөт сөзү жалгыз колдонулса «Ислам» дегенди билдирет. Бул сүннөткө моюн сунгандар «Ахли сүннөт» деп аталат. (Жавхара)

Шейхул Ислам ибн Кемал Пашазада хазреттери «Шахри хадиси арбаин» китебинде «Сүннөтүмдү таштаганга шапаатым харам болду» хадиси шарифинин түшүндүрмөсүндө мындай деди: «Бул хадиси шарифтеги сүннөт «Ислам дини» дегенди билдирет. Анткени, момун чоң күнөө кылса да шапааттан куру калбайт. Хадиси шарифте мындай делет:

«Үммөтүмдөн чоң күнөө кылгандарына шапаат кыламын». (Абу Давуд)

Мындан түшүнүлгөн нерсе - Ахли сүннөттөн айрылгандар шапаатка жетише албайт деген маани» (Шира)

«Үммөтүмдүн арасында фитна, бүлүк жайылган кезде сүннөтүмө жабышкан адамга жүз шейиттин сообу берилет» деген хадиси шариф бүлүк чыккан кезде ахли сүннөт вал жамаат ишениминде болуп, беш убакыт намазды жамаат менен окуганга жүз шейиттин сообу бериле тургандыгын билдирүүдө. (Риядун Насихин)

Ошондуктан, алгач ахли сүннөт ишенимине ылайык ыйманга келүү, андан соң харамдардан сактануу, кийин парздарды орундоо, кийин макрухтардан сактануу, кийин муаккада сүнөттөрүн, андан соң мустахабдарды орундоо керек.

Оңго жана так санга маани берүү
Суроо:Чайдын шекерин аралаштырып жатканда оңдон солго карай аралаштыруу, чыныны оң кол менен кармоо, чайды так санда ичүү заваид сүннөт деп айтылууда. Булар сүннөт болгудай Пайгамбарыбыз алейхиссалам чай ичти беле? 
ЖООП
Чай, кофе, лимонат ж.б. деп баары атап отурбайт. Булар мубах нерселер. Мубах болгон ар ишти оң тараптан баштоо, так санга маани берүү сүннети заваид. Б.а., адаттарга тийиштүү сүннөттөр. Буга мустахаб деп дагы айтылат. Буларды кылбай койуу күнөө эмес, бирок, орундалса сооп болот. Бир канча мисал берели:

Мечитке оң бут менен кирүү, киргенде оң тарапка отуруу мустахаб. Бут кийим, көйнөк кийип жатканда, чачты тегиздеп жана тарап жатканда, тырмак кесип жатканда, мусулмандын үйүнө жана бөлмөсүнө кирүүдө, садака берүүдө оңдон башталат. Булардын тескерисин кылып жатканда, мисалы, бут кийим, байпак, кийимди чечип жатканда, мусулмандын үйүнөн, бөлмөсүнөн чыгып жатканда, ажатканага кирүүдө, чимкирүүдө, аврат жерди жууп жатканда солдон баштоо мустахаб. Үзүрсүз эле булардын тескерисин кылуу танзихи макрух болот. Оң кол менен жеп-ичүү, оң кол менен курмандык чалуу, оң кол менен жазуу, чай, кофе, суу сыяктуу нерселерди берип жатканда оң тараптан баштоо мустахаб. Сологой болгондордун сол кол менен жазуусунда жана сол кол менен курмандык чалуусунда зыян жок.

Төрт нерсенин баасы

Суроо: Так санга маани берүү сүннөт. Бирок, так эмес жуп нерсенин баасы жокпу?

ЖООП

Такка маани берүү башка, баалуу нерселердин так жана жуп болуусу башка. Төрт нерсеге байланыштуу көп нерсе бар. Бир канчасы булар:

Жер жүзүнүн тартиби төрт нерсе менен: Топурак, суу, от жана шамал.

Табияттын тартиби төрт нерсе менен: Ысыктык, сууктук, ным жана кургактык.

Диндин салахы төрт нерсе менен: Намаз, зекет, орозо жана ажылык.

Адамдын салахы төрт нерсе менен: Тамак, суусундук, кийим жана турак жай.

Төрт китеп: Тоорат, Инжил, Забур жана Кур'ани карим.

Төрт периште: Жабраил, Микаил, Исрафил жана Азраил (алейхимуссалам).

Төрт халифа: Абу Бакр, Омар, Осман, Али (радыйаллаху анхум).

Төрт мазхаб: Ханафи, Малики, Шафии жана Ханбали.

Төрт мезгил: Жаз, жай, күз, кыш.


 
    
Диний маалымат изде:

Имсак  
Күн  
Бешим  
Асыр  
Шам  
Куптан  


Имсак убактысы: Бул төрт мазхабда тең (шарий түндүн) акыры болуп эсептелет. Б.а. (Фажр-и садык) деп аталган асмандагы агаруунун чыгыштагы уфк-и захирий (көрүнгөн горизонт) сызыгынын бир чекитте көрүлүүсү. Орозо ушул убакытта башталат. Фажри садык убактысынын бийиктиги төрт мазхабда да 19 градус.
free counters
Сайтыбыздагы маалыматтар бардык адамдардын пайдалануулары үчүн даярдалган.
Түп нускасын өзгөртпөө шарты менен уруксат албастан эле маалыматтардан пайдаланууга болот.
Баштапкы бет катары   |    Сактап кой   |    Биз менен байланыш   |    RSS   |   Paylaş Бөлүш