Ислам дини » Пайгамбарыбыз » Үч саптуу хадиси шарифтер
Үч саптуу хадиси шарифтер


Үч топ үммөт

Үммөтүм үч топ:

1- Сураксыз Жаннатка киргендер,

2- Жеңил эсепке тартылып киргендер,

3- Күнөөлөрүнөн тазаланып киргендер. (Табарани)

Дос жана душман

Аллаху таала мындай деп буюрат:

«Ушул үч нерсени уланткан адам чыныгы досум; буларды таштаган болсо чыныгы душманым:

1- Намаз,

2- Орозо,

3- Жунуптуктан гусул.» (Байхаки, Табарани)

Үч түрдүү коңшу

Үч түрдүү коңшу бар:

1- Бир акысы болгон коңшу. Тууган болбогон гайримуслим коңшу.

2- Эки акысы болгон коңшу. Бул мусулман коңшу болуп, мусулмандык жана коңшулук дагы акысы бар.

3- Үч акысы болгон коңшу. Тууган болгон мусулман коңшу. Мунун мусулмандык дагы, туугандык дагы, коңшулук дагы акысы бар. (Абу Нуайм)

Күнөө жазылбайт

Ушул үч кишиге күнөө жазылбайт:

1- Ойгонгонго чейин уктаган адамга,

2- Сакайганга чейин жиндиге,

3- Балагатка киргенге чейин балага. (Бухари)

Аалымдар

Аалымдар үч түрдүү:

1- Илими өзүнө дагы, адамдарга дагы пайдалуу болгон,

2- Илими өзүнө пайдалуу болгон, адамдарга пайдасы болбогон,

3- Илими ар кимге пайдасы болгон, бирок, өзүнө пайдасы болбой куруган. (Дайлами)

Суракка тартылбагандар

Ушул тамактардан суракка тартылбаган үч адам:

1- Ифтар тамагынан,

2- Сахур тамагынан,

3- Мусапыр менен жеген тамактан. (Дайлами)

Туура болгондор

Исламдан насиби болуу ушул үч нерсе менен болот:

1- Намаз,

2- Орозо,

3- Зекет. (И.Ахмед)

Үч адам жемеленбейт

Ушул үч адамдын ылайык көрүлбөгөн иштери, абалдары көз алдына алынуу менен кош көрүлүүсү керек:

1- Сакайганга чейин оорулуу,

2- Ифтар кылганга чейин орозолуу,

3- Адилеттүү өкүмдар. (Дайлами)

Үч топ

Өздөрүндө ант сунушталбаган үч адам:

1- Баланын атасына анты,

2- Аялдын күйөөсүнө анты,

3- Кулдун кожоюнуна анты. (И.Асакир)

Лаанатталгандар

Лаанатталган үч топ мына булар:

1- Эне-атага лаанат кылган,

2- Аллахтан башкасы үчүн курмандык сойгон,

3- Жер чегин ашкан. (И.Асакир)

Зыярат кылынбаган оорулуу

Зыярат кылынуусу керек болбогон үч оорулуу:

1- Көзү ооруган,

2- Тиши ооруган,

3- Чыйкан чыккан. (Табарани)

Дүнүйө жана акырет

Дүнүйөнү акыретке тандаган адам ушул үч нерсеге дуушар болот:

1- Кыйынчылыгы эч кемибейт,

2- Жоктуктан кутулбайт,

3- Ушунчалык ачкөздүккө берилет, эч качан бош убакыт таба албайт. (Табарани)

Буйрук кылынгандар

Силерге үч нерсени буйрук кылуудамын:

1- Аллаху таалага кулдук кылдып, Ага эч бир нерсени орток кешпоону,

2- Жалпы Аллахтын жибине (динине) карманып, бири-бириңерден ажырабоону,

3- Аллах вали кылган адамдарга баш ийип, аларды угууну. (Ибни Мажа)

Тыюу салынгандар

Силерди ушул үч нерседен тыямын:

1- Ушактан,

2- Көп собол суроодон,

3- Мал-оокатты зыянга учуратуудан. (Ибни Мажа)

Жактырылбаган үч нерсе

Аллаху таала үч нерсени жактырбайт:

1- Көп сүйлөө,

2- Көп собол суроо.

3- Мал-оокатты курутуу. (Муслим)

Орозону бузбаган үч нерсе

Ушул үч нерсе орозону бузбайт:

1- Хажамат,

2- Каалабастан кусуу,

3- Ихтилам. (Тирмизи)

Тамашасы да сахих

Үч нерсенин тамашасы да, чыны да сахих:

1- Нике,

2- Талак,

3- Талактан кайтуу. (Хаким)

Куруткан нерселер

Курутуучу үч нерсе:

1- Ашыкча сараңдык,

2- Напсиге баш ийүү,

3- Өзүн жактыруу. (Хатиб)

Куткаруучу иштер

Куткаруучу үч нерсе:

1- Жашыруун жана ачык Аллахтан коркуу,

2- Кедейлик жана байлыкта чегин ашпоо.

3- Ачууланганда жана ыраазылыкта адилеттикте болуу. (Хатиб)

Даражасын бийиктеткен нерселер

Даража бийиктеткен үч нерсе:

1- Тамак жедирүү,

2- Саламдашууну жаюу,

3- Баары уктап жатканда түнү намаз окуу. (Хатиб)

Күнөөлөргө каффарат

Күнөөлөргө каффарат болгон үч нерсе:

1- Мечитке баруу,

2- Намазды окуп, кийинки намазды күтүү,

3-  Өтө суукта туура даарат алуу. (Хатиб)

Ыйманы пайда бейрбей

Ушул үч нерсе ортого чыккандан кийин ыйман келтирүү пайда бербейт:

1- Күн батыштан чыкканда,

2- Дажжал чыкканда,

3- Даббат-ул-урз чыкканда. (Муслим, Тирмизи)

Үч сый

Ушул үч сый артка кайтарылбайт:

1- Орун берүү,

2- Жыпар жыт,

3-  Сүт. (Тирмизи)

Парз болгон ибадаттар

Ушул үч нерсе мага парз:

1- Витир намазы,

2- Курмандык чалуу,

3-  Кушлук намазы. (И.Ахмед)

[Ханафиде алгачкы экөө важиб, үчүнчүсү сүннөт. Калган үч мазхабда үчөө тең сүннөт.]

Фитнага түшүргөндөр

Ушул үч нерсе фитнага түшүрөт:

1- Сулуу чач,

2- Сулуу үн,

3-  Сулуу жүз. (Дайлами)

Орозолуу кезде

Орозолуу кезде ушул үч нерседен сактануу керек:

1- Мончого кирбөө керек,

2- Хажамат болбоо керек,

3-  Аялдарга карабоо керек. (Дайлами)

Үч балээден коргоду

Аллаху таала силерди үч балээден коргоду:

1- Пайгамбарыңар силерге баддуба кылып, жалпы куруудан,

2- Ахли батылдын ахли хакты жеңүүсүнөн,

3- Бузукулукта бирлешүүдөн. (Абу Давуд)

Ыймандан болгон нерселер

Үч нерсе ыймандан:

1- Уят,

2- Харамдан сактануу,

3-  Өзүнүкү туура болсо да көшөрбөө. (Жами-ус-сагир)

Мунафыктык белгиси

Үч нерсе мунафыктык белгиси:

1- Уятсыз сүйлөгөн,

2- Уятсыздык,

3-  Сараңдык.(Жами-ус-сагир)

Кечиктирилбегендер

Үч нерсе кечиктирилбейт:

1- Убактысы киргенде намаз окуу,

2- Даяр болгондо жаназаны көмүү,

3- Теңин тапканда кыз же жесирди үйлөнтүү. (Тирмизи)

Орток болгон жана болбогон

Хак таала мындай деп буюрду:

Эң, адам баласы, ушул үч нерсенин бири сенин, бири менин, бири болсо арабызда орток:

1- Кулдук кылып, мага эч бир нерсени орток кошпоо мага таандык,

2- Кылган амалыңдын жообун берүү мага таандык,

3- Арабызда орток болгон нерсе – сенин дуба кылууң, менин болсо кабыл кылуум. (Табарани)

Жолго чыгылган үч мечит

Ушул үч мечит үчүн гана жолго чыгылат:

1- Масжид-и Наби,

2- Масжид-и Харам,

3- Масжид-и Акса. (Бухари)

Бул үммөттүн үстөмдүгү

Аллаху таала башка үммөттөргө бербеген ушул үч нерсе менен бизди үстөм кылды:

1- Саптарыбызды периштелердин саптары сыяктуу кылды,

2- Жер жүзүнүн ар тарабы бизге мечит кылынды,

3- Суу табылбаганда топуракты (таяммум үчүн) бизге тазалоочу кылды. (Насаи)

Орунсуз кыймыл аракеттер

Ушуш үч нерсе ылайыксыз:

1- Имамдын өзүнө гана дуба кылуусу,

2- Уруксатсыз башка бирөөнүн үйүнүн ичин кароо,

3- Даараты кыстап турганда намаз окуу. (Тирмизи)

Зыяны ээсине кайтат

Үч нерсенин зыяны ээсине кайтат:

1- Заалымдын зулумдугу,

2- Алдамчынын куулугу,

3- Сөзүндө турбагандын опаасыздыгы. (Хатиб)

Чоң балээ

Ушул үч адам башка балээ:

1- Жакшылыкты билбеген, жамандыкты кечирбеген амир,

2- Жакшылыкты көрбөй, кемчиликти жайган заалым,

3- Жаныңда болгондо кыйынчылык тарттырган, жоктугуңда кыянаттык кылган аял. (Табарани)

Үч чоң күнөө

Ушул үч нерсени кылган адам чоң күнөө кылган болот:

1- Акысыз жерге ачылган байрак тегерегинде топтолгон,

2- Эне-атага каршы чыккан,

3- Заалымга жардам берген. (Табарани)

Үч нерседен коркомун

Ушул үч нерседен коркомун:

1- Хакты тааныгандан кийин адашуучулукка түшүү,

2- Адашууга жетелеген фитналар,

3- Кекиртегине жана жыныс шахватына берилүү. (Дайлами)

Көңүлгө азап берет

Үч нерсе көңүлгө азап берет:

1- Тамакты сүйүү,

2- Уйкуну сүйүү,

3- Ырахаттыкты сүйүү. (Дайлами)

Ачуу азап

Ушул үч кишиге ачуу азап бар:

1- Этектерин жерде сүйрөп баскан текебердүү,

2- Бергенин колко кылган,

3- Мал-оокатты жалган жерге ант менен саткан. (Муслим)

Ачуу азап

Ушул үч кишиге кыяматта ачуу бир азап бар:

1- Жетимди окутууда аны эзген устаз,

2- Муктаждыгы жок болсо да тилемчилик кылган,

3- Султанга кошоматтык кылган. (Рафии)

Куруган үч киши

Ушул үч киши куруду:

1- Өтө текебердүү,

2- Аллахтан күмөндөнгөн,

3- Анын рахматынан үчүт үзгөн. (Бухари)

Жаннат харам

Жаннат харам болгон үч киши:

1- Ичкиликке берилген,

2- Эне-атага каршы,

3- Даййус. (И.Ахмед)

Жаннатка кирет

Ушул үч нерседен узак болгон адам сураксыз Жаннатка кирет:

1- Текебердик,

2- Кул карызы,

3- Кыянаттык. (Насаи)

Ыймандын даамын табат

Ушул үч адам ыймандын даамын алат:

1- Аллах жана Расулун баарынан артык сүйгөн,

2- Сүйгөнүн бир гана Аллах үчүн сүйгөн,

3- Ыйманга жеткенден кийин күфүргө түшүүнү отко түшүүдөн коркунучтуу деп билген. (Бухари)

Айып катары жетиштүү

Ушул үч мүнөз кишиге айып катары жетиштүү:

1- Өз айыбын көрбөй башкалардагы дал ошол айыпты көрүүсү,

2- Өзүнүн бет уялткан абалын көрбөй башкалардын дал ошондой кебетесинен уялуусу,

3- Отуруп турган адамдарга кыйынчылык тарттыруусу.(Табарани)

Куруган үч киши

Ушул үч кишиде ихлас болбосо куруйт:

1- Жоомарт,

2- Эр жүрөк,

3- Аалым. (Хаким)

Адамдардын жаманы

Адамдардын эң жамандары мына ушул үчөө:

1- Эне-атага каршы текебер болуп, аларга акаарат кылган,

2- Фитна, фасат чыгарган,

3- Эрди-зайыптын ортосун бузуп, кийин анын аялына ээ болгон. (Абу Нуайм)

Рахмат менен карабайт

Аллаху таала Кыяматта ушул үч кишиге рахмат менен карабайт:

1- Алышып-беришүүдө жалган сүйлөп, фахиш баада мал сатканга,

2- Туш келди ар нерсеге ант ичкенге,

3- Өзүндө суу болсо да башкага бербегенге. (Эй Балам Илмихалы)

Катуу азап

Ушул үч кишиге катуу азап кылынат:

1- Зина кылган карыя,

2- Жалганчы башкаруучу,

3- Текебер кедей. (Муслим)

Тең жынысчылдар

Акыр заманда тең жынысчылдар үч топто болот:

1- Сүйлөшүп, бетин кароо менен жетингендер,

2- Кол алышып, кучакташып жетингендер,

3- Бул иштин өзүн кылгандар. (Дайлами)

Аллахтын душмандары

Аллаху таала буюрууда:

Кыямат күнү ушул үч кишинин душманымын:

1- Менин атымды айтып сөз берип, сөзүнөн кайткан,

2- Эркин адамды кул деп саткан,

3- Ишчинин акысын бербеген. (Бухари)

Гыйбаты харам болбогондор

Ушул үч кишинин гыйбаты харам эмес:

1- Фасык,

2- Заалым башкаруучу,

3- Ахли бидат. (И.Абиддуния)

Кароо ибадат

Ушул үч нерсеге кароо ибадат:

1- Эне-атанын жүзүнө,

2- Мусхафка,

3- Деңизге. (Абу Нуайм)

Дуба кылган

Дуба кылган адам ушул үч нерседен бирине жетет:

1- Күнөөсү кечирилет,

2- Жакшылыктары көбөйөт,

3- Кабыл кылынган ибадат сообун алат. (Дайлами)

Кайтарылбаган дуба

Үч дуба кайтарылбайт:

1- Эне-атанын баласына дубасы,

2- Орозолуунун дубасы,

3- Жолчунун дубасы. (Байхаки)

Нематтарга жетет

Ушул үч нерсени кылган адам дүнүйө жана акыретте мол нематтарга жетет:

1- Балээге карата сабыр кылган,

2- Тагдырга ыраазы болгон,

3- Ырахаттыкта жана молчулукта дуба кылган. (Дайлами)

Үч урматты сактаган

Ушул үч урматты сактагандын дини жана дүнүйөсү корголот:

1- Исламиятка урмат,

2- Расулуллахка урмат,

3- Расулуллахтын урпагына [сеййиддерге жана шерифтерге] урмат. (Табарани)

Жакшылык казынасы

Ушул үч нерсени жашыруу жакшылык казынасы:

1- Ооруну,

2- Кайгыны,

3- Садаканы. (Табарани)

Сүйүлүү үчүн

Ушул үч нерсе сени досуңа сүйдүрөт:

1- Көрүшкөндө салам берүү,

2- Бир жамиятта отурганда келгенде ага орун берүү,

3- Аны сүйгөн аты менен чакыруу. (Табарани)

Ыймандан

Ушул үч нерсе ыймандан:

1- Аз болгондон да берүү,

2- Тааныган, тааныбаган ар мусулманга салам берүү,

3- Өзүнө каршы болсо да адилеттүү мамиле кылуу. (Баззар)

Ыймандын даамын сезет

Ушул үч нерсени кылган адам ыймандын даамын алат:

1- Ихлас менен «Лаа илаха иллаллах» деген,

2- Сүйүп зекетин берген,

3- Напсин тазкиялаган, башкача айтканда, каерде болсо да Аллахтын өзү менен бирге экендигин билген. (Хаким)

Жакшы мүнөздөр

Үч нерсе Аллахтын алдында жакшы мүнөздөрдөн:

1- Зулумдук кылганды кечирүү,

2- Бербегенге берүү,

3- Байланышын үзгөн киши менен жакшы мамилелерди куруу. (Табарани)

Аллахтын коргоосунда

Ушул үч сапатка ээ болгон адам Аллаху тааланын коргоосунда болот:

1- Бир нерсе бергенге рахмат айткан,

2- Күчтүү болуп туруп кечирген,

3- Ачуусуна ээ болгон. (Байхаки)

Жаннатка кирет

Ушул үч сапат ээси Жаннатка кирет:

1- Алсыздарга, күчсүздөргө мээримдүүлүк кылган,

2- Эне-атага мээримин көрсөткөн,

3- Кол астындагыларга жакшылык кылган. (Тирмизи)

Үч немат

Ушул үч немат ээси Давуд алейхиссаламдын үй-бүлөсүнө берилген нематтарга жеткен деп эсептелет:

1- Ачууланганына да, сүйгөнүнө да адилеттүү мамиле кылган,

2- Кедей кезде да, бай кезде да сарамжал мамиле кылган,

3- Жашыруун да, ачыкта дагы Аллахтан корккон. (Хаким)

Дүнүйө нематтары

Ушул үч нерсе дүнүйө нематтары:

1- Ылайыктуу бир минек (унаа),

2- Салиха жубай,

3- Ырахат үй. (И. Аби Шайба)

Сабыр

Сабыр үч түрдүү:

1- Кайгыда,

2- Ибадаттарда,

3- Харамдардан сактанууда. (Абу-ш-шейх)

Абдалдан саналат

Ушул үч сапат ээси абдан делген олуядан саналат:

1- Казага ыраазылык көрсөткөн,

2- Харам кыбоого сабыр кылган,

3- Аллах ыраазылы үчүн ачууланган. (Дайлами)

Аллахка таазим

Ушул үчөөнө сый көрсөткөн Аллаху таалага таазим кылган болот:

1- Мусулман болуп карыганга,

2- Курани карим жаттаганга,

3- Илим ээсине сый көрсөткөнгө. (Рамуз)

Уланган үч амал

Адам өлгөндө ушул үч нерседен тышкары амалы токтойт:

1- Садака-и жария,

2- Пайдалуу илим,

3- Салих перзент. (Бухари)

Ахли Жаннат

Ушул үч нерсе ахли Жаннат кылат:

1- Илим үйрөнөт,

2- Өлгөндөргө боор ооруйт,

3- Кедейлерди сүйөт. (Дайлами)

Сараң деп эсептелбейт

Ушул үч нерсени кылган адам сараң деп эсептелбейт:

1- Зекетин берген,

2- Конокко сый көрсөткөн,

3- Кыйынчылыкта калганга жардам берген. (Табарани)

Корголгондор

Ушул үч киши кыяматта Аллахтын коргоосуна кирет:

1- Аллах жолунда жектелүүдөн коркпогон,

2- Халал болбогонго колун узатпаган.

3- Харамды карабаган. (Исфахани)

Камил ыйман

Ушул үч сапат ээсинин ыйманы камил:

1- Аллах жолунда жектелүүдөн коркпогон,

2- Ибадатына рия аралаштырбаган,

3- Эки иштен акырет үчүн болгонун дүнүйө үчүн болгонуна тандаган. (Дайлами)

Жаннатка кирет

Ушул үч сөздү Ихлас менен айткан адам Жаннатка кирет:

1- Раббимин Аллаху таала болгондугуна ыраазымын,

2- Динимдин Мусулмандык болгонуна ыраазымын,

3- Пайгамбарымдын Мухаммед алейхиссалам болгонуна ыраазымын. (И. Ахмед)

От көрбөгөн көздөр

Ушул үч көз Кыяматта Жаханнам отун көрбөйт:

1- Аллах коркуусунан ыйлаган көз,

2- Аллах жолунда күзөттөгү көз,

3- Харамдарды кароодон сактанган көз. (Табарани)

Сообу эң көп болгон амал

Сообу эң көп болгон үч амал мына булар:

1- Ар абалда Аллахты зикир кылуу,

2- Баарына ынсаптуу мамиле кылуу,

3- Дин боордошунун маддий муктаждыгын кетирүү. (И. Мубарек)

Үч акы

Мусулмандын мусулман үстүндөгү үч акысы ушул:

1- Ооруса зыярат кылуу,

2- Жаназасына катышуу,

3- Чүчкүрүп «Алхамдулиллах» десе «Йархамукаллах» деш. (Бухари)

Эң баалу үч нерсе

Ошондой бир заман келет, ушул үч нерседен баалуу нерсе болбойт:

1- Халал акча,

2- Ыкластуу бир дин боордошу,

3- Сүннөткө уюу. (Табарани)

Илим

Илим үч түрдүү:

1- Ачыктоочу китеп,

2- Динге ылайык адат,

3- Билбеймин деш. (Дайлами)

Көзгө жила бергендер

Ушул үч нерсени кароо көзгө жила берет:

1- Жашылдыкка,

2- Аккан сууга,

3- Сулуу жүзгө. (Барика) [Бул жердеги сулуу жүз кароосу халал болгон адамдын жүзү. Чоочун аялдарга, кыздарга кароо көздү алсыратат жана көңүлдү карайтат.]

Денеге азык

Ушул үч нерсе денеге азык:

1- Жакшы жыт,

2- Жумшак жакшы кийим,

3- Бал жеш. (С. Абадиййа)

Кадырлуу момундар

Кадырлуу момундар үч топ:

1- Аллахка жана Расулуна ишенип, малы жана жаны менен Аллах жолунда күрөшкөндөр,

2- Адамдардын малы жана жаны тууралуу өзүнө ишеничтүү болгондор,

3- Напси каалаган нерсени Аллах үчүн таштагандар. (И. Ахмед)

Шапаат кылгандар

Ушул үч бөлүк адам шапаат кылат:

1- Анбия (набилер),

2- Улама (аалымдар),

3- Шухада (шейиттер). (Ибни Мажа)

Аллахтын коргоосунда

Ушул үч киши Аллахтын коргоосунда:

1- Мечитке баруу үчүн жолго чыккан,

2- Аллах жолунда согушка чыккан,

3- Ажылык үчүн жолго чыккан. (Абу Нуайм)

Жүз бур

Ушул үч адамдан жүз буруу керек:

1- Ачыктан ачык күнөө кылган,

2- Заалым башкаруучудан,

3- Ахли бидаттан. (И. Абиддунйа)

Жаханнам күйгүөбөйт

Ушул үч кишини Жаханнам оту күйгүзбөйт:

1- Күйөөсүнө баш ийген аял,

2- Эне-атасына баш ийген перзент,

3- Күйөөсүн кызганып сабыр кылган аял. (Абу-ш-шейх)

Мунафык гана төмөнсүйт

Ушул үч адамдын акысын мунафык гана төмөнсүйт:

1- Чачын мусулман болуп агартканды,

2- Илим ээси болгонду,

3- Адил башкаруучуну. (Табарани)

Үч кишиге орун берилет

Ушул үч кишиге орун берилет:

1- Жашынан улам карыяга,

2- Илиминен улам аалымга,

3- Султандыгынан улам адил өкүмдарга. (Дайлами)

Рахматка ээ болгондор

Аллахтын рахматы ушул үч кишиге да жаайт:

1- Намаз үчүн сап кармаганга,

2- Түн жарымы намаз окуганга,

3- Жалын кылыч, Аллах жолунда согушканга. (Ибни Мажа)

Арштын көлөкөсүндө

Ушул үч адам Арштын көлөкөсүндө көлөкөлөнөт:

1- Ишеничтүү соодагер,

2- Адил башкаруучу,

3- Дайым намаз убакыттарын көздөгөн. (Хаким, Дайлами)

Периштелер истигфар кылышат

Үч киши үчүн периштелер истигфар кылышат:

1- Илим үйрөткөн,

2- Илим үйрөнгөн,

3- Жоомарт болгон. (Абу-ш-шейх)


Артка
 
    
Диний маалымат изде:
Имсак  
Күн  
Бешим  
Асыр  
Шам  
Куптан  


Имсак убактысы: Бул төрт мазхабда тең (шарий түндүн) акыры болуп эсептелет. Б.а. (Фажр-и садык) деп аталган асмандагы агаруунун чыгыштагы уфк-и захирий (көрүнгөн горизонт) сызыгынын бир чекитте көрүлүүсү. Орозо ушул убакытта башталат. Фажри садык убактысынын бийиктиги төрт мазхабда да 19 градус.
free counters
Сайтыбыздагы маалыматтар бардык адамдардын пайдалануулары үчүн даярдалган.
Түп нускасын өзгөртпөө шарты менен уруксат албастан эле маалыматтардан пайдаланууга болот.
Баштапкы бет катары   |    Сактап кой   |    Биз менен байланыш   |    RSS   |   Paylaş Бөлүш